Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

AutoCAD không thể hiện grip khi chọn đối tượng | Grip not show in AutoCAD GRIPOBJLIMIT | AutoLISP Reviewer

Mặc định GRIPOBJLIMIT = 100

Hãy tăng số này lên để hiện được Grip

GRIPOBJLIMIT =1000


Tuy nhiên bạn nên lưu ý, con số càng lớn thì máy tính sẽ phải làm việc nhiều hơn.


Hãy để con số phù  hợp với máy tính của bạn!Thông tin thêm:

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-705F3A42-4A2F-4B5C-A2A6-0CF8949B8ED5-htm.html


Suppresses the display of grips when the selection set includes more than the specified number of objects.

Type:Integer
Saved in:Registry
Initial value:100

The valid range is 0 to 32,767. For example, when set to 1, grips are suppressed when more than one object is selected. When set to 0, grips are always displayed.

Note: When GRIPBLOCK is set to 1 and the number of selected objects is exceeded, blocks display only their insertion point grip rather than all the grips for each object within the block.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉