Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Lisp cắt dim miễn phí trong cad | Cut dimension free AutoLISP | AutoLISP Reviewer

 Hướng dẫn cắt dim trong AutoCAD


Link tải:

Tại sao phải sử dụng lisp cắt DIM

Lisp cắt DIM trong AutoCAD là một công cụ hữu ích để cắt đều đường chân DIM, tạo tính thẩm mỹ cho bản vẽ. Khi sử dụng lệnh DIM trong AutoCAD, đường DIM và kích thước thể hiện lên bản vẽ phụ thuộc vào cài đặt người dùng trong Dimension Style Manager và mặc định của AutoCAD. 

Tuy nhiên, khi chúng ta DIM trên bản vẽ, đường chân DIM lại phụ thuộc vào tọa độ click chuột chọn vị trí DIM, dẫn đến việc tạo ra những đường chân của DIM không đều nhau. Điều này có thể làm mất tính mỹ quan của bản vẽ.


Để khắc phục nhược điểm này, chúng ta có thể sử dụng Lisp cắt DIM CD và BD. Dưới đây là hướng dẫn cách tải và sử dụng Lisp cắt DIM trong AutoCAD:

 • Tải Lisp cắt DIM:
Truy cập đường link dưới đây để tải Lisp cắt DIM: Download.
Sau khi tải về, bạn sẽ có một tệp Lisp có đuôi .lsp.
 • Load Lisp cắt DIM và sử dụng:
Mở AutoCAD và gõ lệnh `APPLOAD

Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn

 • Bước 1: Tải tệp tin AutoLISP từ Mediafire
 • Bước 2: Sử dụng APPLOAD (AP) để tải ứng dụng AutoLISP
 • Bước 3a: Sử dụng lệnh CD (Cut dim) để cắt chân dim
 • Bước 3b: Sử dụng lệnh BD (Dim Position) để định vị đường ghi kích thước


 

Chi tiết 

Sử dụng chức năng tải về hoặc lưu lại mã code dưới đây


3a Cắt chân dim - Lệnh CD (Cut dim)(hoặc copy nội dung sau)
Code:
;-------------------------------------------Cat dim-----------------------------------
(DEFUN C:cd (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI PT13I PT14I
        PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)
	
	(defun sleep_osnap ()(setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE") 16384)))
	(defun wake_osnap ()(setvar "OSMODE" (logand (getvar "OSMODE") -16385)))
	(defun toggle_osnap ()(setvar "OSMODE" (boole 6 (getvar "OSMODE") 16384)))
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OLDERR *error*
   *error* myerror)
(PRINC "Choose dimesions:")
(SETQ SS (SSGET))


(SETQ PT (GETPOINT "Select point: "))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(sleep_osnap)
(WHILE (< DEM LTH)
  (PROGN
	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
	(IF (= "DIMENSION" KDL)
	  (PROGN
		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
		(IF (OR (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
		  (PROGN
			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
		  )
		)
		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
		(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))
		(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))
		(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))
		(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))
		(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))
		(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))
		(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))
		(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))
		(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))
		(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))
		(ENTMOD DS)
	  )
	)
	(SETQ DEM (+ DEM 1))
  )
)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(wake_osnap)
(setq *error* OLDERR)        ; Restore old *error* handler
(PRINC)
)

(hoặc copy nội dung sau)


3b Định vị đường ghi kích thước - Lệnh BD (Dim position)


(hoặc copy nội dung sau)
Code:
;--------------------------------------dim possition------------------------------------
(DEFUN C:bd (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI
        PT10 PT10I PT10N O10 N10 PT11 PT11N O11 N11 KC OSM OLDERR)

(defun sleep_osnap ()(setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE") 16384)))
(defun wake_osnap ()(setvar "OSMODE" (logand (getvar "OSMODE") -16385)))
(defun toggle_osnap ()(setvar "OSMODE" (boole 6 (getvar "OSMODE") 16384)))
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OLDERR *error*
   *error* myerror)
(PRINC "Choose dimesions:")
(SETQ SS (SSGET))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ PT (GETPOINT "Select point: "))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(sleep_osnap)
(WHILE (< DEM LTH)
  (PROGN
	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
	(IF (= "DIMENSION" KDL)
	  (PROGN
		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
		(IF (OR (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
		  (PROGN
			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
		  )
		)
		(SETVAR "OSMODE" 0)
		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
		(SETQ PT10I (POLAR PT10 GOCY 2))
		(SETQ PT10N (INTERS PT PTI PT10 PT10I NIL))
		(SETQ KC (DISTANCE PT10 PT10N))
		(SETQ O10 (ASSOC 10 DS))
		(SETQ N10 (CONS 10 PT10N))
		(SETQ DS (SUBST N10 O10 DS))
		(SETQ PT11N (POLAR PT11 (ANGLE PT10 PT10N) KC))
		(SETQ O11 (ASSOC 11 DS))
		(SETQ N11 (CONS 11 PT11N))
		(SETQ DS (SUBST N11 O11 DS))
		(ENTMOD DS)
	  )
	)
	(SETQ DEM (+ DEM 1))
  )
)
(COMMAND "UCS" "P")
(wake_osnap)
(setq *error* OLDERR)
(PRINC)
)


---------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn tải

Lisp đang được chia sẻ miễn phí trong nhóm AJS trải nghiệm:

Tham gia nhóm Zalo để nhận Bản dùng thử trong năm 2024 nha các bạn: http://newz.lisp.vn

---------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu ứng dụng in nhiều file dwg

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉