Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Lisp cắt dim miễn phí trong cad | Cut dimension free AutoLISP | AutoLISP Reviewer

 Hướng dẫn cắt dim trong AutoCADLink tải: 

Hướng dẫn

 • Bước 1: Tải tệp tin AutoLISP từ Mediafire
 • Bước 2: Sử dụng APPLOAD (AP) để tải ứng dụng AutoLISP
 • Bước 3a: Sử dụng lệnh CD (Cut dim) để cắt chân dim
 • Bước 3b: Sử dụng lệnh BD (Dim Position) để định vị đường ghi kích thước


 

Chi tiết 

Sử dụng chức năng tải về hoặc lưu lại mã code dưới đây


3a Cắt chân dim - Lệnh CD (Cut dim)(hoặc copy nội dung sau)
Code:
;-------------------------------------------Cat dim-----------------------------------
(DEFUN C:cd (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI PT13I PT14I
        PT13N PT14N O13 O14 N13 N14 OSM OLDERR PT10 PT11)
	
	(defun sleep_osnap ()(setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE") 16384)))
	(defun wake_osnap ()(setvar "OSMODE" (logand (getvar "OSMODE") -16385)))
	(defun toggle_osnap ()(setvar "OSMODE" (boole 6 (getvar "OSMODE") 16384)))
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OLDERR *error*
   *error* myerror)
(PRINC "Choose dimesions:")
(SETQ SS (SSGET))


(SETQ PT (GETPOINT "Select point: "))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(sleep_osnap)
(WHILE (< DEM LTH)
  (PROGN
	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
	(IF (= "DIMENSION" KDL)
	  (PROGN
		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
		(IF (OR (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
		  (PROGN
			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
		  )
		)
		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
		(SETQ PT13I (POLAR PT13 GOCY 2))
		(SETQ PT14I (POLAR PT14 GOCY 2))
		(SETQ PT13N (INTERS PT PTI PT13 PT13I NIL))
		(SETQ PT14N (INTERS PT PTI PT14 PT14I NIL))
		(SETQ O13 (ASSOC 13 DS))
		(SETQ O14 (ASSOC 14 DS))
		(SETQ N13 (CONS 13 PT13N))
		(SETQ N14 (CONS 14 PT14N))
		(SETQ DS (SUBST N13 O13 DS))
		(SETQ DS (SUBST N14 O14 DS))
		(ENTMOD DS)
	  )
	)
	(SETQ DEM (+ DEM 1))
  )
)
(COMMAND "UCS" "P")
(SETVAR "CMDECHO" CMD)
(wake_osnap)
(setq *error* OLDERR)        ; Restore old *error* handler
(PRINC)
)

(hoặc copy nội dung sau)


3b Định vị đường ghi kích thước - Lệnh BD (Dim position)


(hoặc copy nội dung sau)
Code:
;--------------------------------------dim possition------------------------------------
(DEFUN C:bd (/ CMD SS LTH DEM PT DS KDL N70 GOCX GOCY PT13 PT14 PTI
        PT10 PT10I PT10N O10 N10 PT11 PT11N O11 N11 KC OSM OLDERR)

(defun sleep_osnap ()(setvar "OSMODE" (logior (getvar "OSMODE") 16384)))
(defun wake_osnap ()(setvar "OSMODE" (logand (getvar "OSMODE") -16385)))
(defun toggle_osnap ()(setvar "OSMODE" (boole 6 (getvar "OSMODE") 16384)))
(SETQ CMD (GETVAR "CMDECHO"))
(SETQ OLDERR *error*
   *error* myerror)
(PRINC "Choose dimesions:")
(SETQ SS (SSGET))
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ PT (GETPOINT "Select point: "))
(SETQ PT (TRANS PT 1 0))
(COMMAND "UCS" "W")
(SETQ LTH (SSLENGTH SS))
(SETQ DEM 0)
(sleep_osnap)
(WHILE (< DEM LTH)
  (PROGN
	(SETQ DS (ENTGET (SSNAME SS DEM)))
	(SETQ KDL (CDR (ASSOC 0 DS)))
	(IF (= "DIMENSION" KDL)
	  (PROGN
		(SETQ PT13 (CDR (ASSOC 13 DS)))
		(SETQ PT14 (CDR (ASSOC 14 DS)))
		(SETQ PT10 (CDR (ASSOC 10 DS)))
		(SETQ PT11 (CDR (ASSOC 11 DS)))
		(SETQ N70 (CDR (ASSOC 70 DS)))
		(IF (OR (= N70 32) (= N70 33) (= N70 160) (= N70 161))
		  (PROGN
			(SETQ GOCY (ANGLE PT10 PT14))
			(SETQ GOCX (+ GOCY (/ PI 2)))
		  )
		)
		(SETVAR "OSMODE" 0)
		(SETQ PTI (POLAR PT GOCX 2))
		(SETQ PT10I (POLAR PT10 GOCY 2))
		(SETQ PT10N (INTERS PT PTI PT10 PT10I NIL))
		(SETQ KC (DISTANCE PT10 PT10N))
		(SETQ O10 (ASSOC 10 DS))
		(SETQ N10 (CONS 10 PT10N))
		(SETQ DS (SUBST N10 O10 DS))
		(SETQ PT11N (POLAR PT11 (ANGLE PT10 PT10N) KC))
		(SETQ O11 (ASSOC 11 DS))
		(SETQ N11 (CONS 11 PT11N))
		(SETQ DS (SUBST N11 O11 DS))
		(ENTMOD DS)
	  )
	)
	(SETQ DEM (+ DEM 1))
  )
)
(COMMAND "UCS" "P")
(wake_osnap)
(setq *error* OLDERR)
(PRINC)
)Chào các bạn!

Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn 2 ứng dụng cắt dim phổ biến trong AutoCAD hiện nay đó là cắt dim CD và BD

Lệnh CD có tác dụng cắt chân dim, sao cho chân dim thẳng hàng với nhau.

Lệnh BD có tác dụng định vị lại vị trí của đường ghi kích thước, thẳng hàng với nhau.

Link tải hoàn toàn miễn phí, có ở phần mô tả của video.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời khuyên nhập môn | Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet | Học c# cho autocad từ đâu | AutoLisp Reviewer

Sử dụng ngôn ngữ gì? Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet như thế nào?     Thông tin thêm: 👉👉👉