Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

Vẽ Polyline từ danh sách tọa độ trong Excel | Draw Polyline in AutoCAD from a list of coordinates | AutoLISP Reviewer

Dựa vào cấu trúc của lệnh PLINE trong AutoCAD, kết hợp với Excel, ta có thể vẽ Polyline từ danh sách tọa độ có sẵn như sau:

Link tải miễn phí:

Dựa vào cấu trúc của lệnh PLINE trong AutoCAD
  • PLINE (Tên lệnh)
  • 10002.8328,10002.2331 (Tọa độ điểm thứ nhất)
  • 10013.1319,10009.1573 (Tọa độ điểm thứ hai)
  • ...
  • 10029.7295,10020.3162  (Tọa độ điểm thứ n)
  • [Enter] (Để thoát lệnh)
Kết hợp với Excel, ta có thể xây dựng một ứng dụng nhỏ vẽ Polyline từ Danh sách tọa độ.

Trước khi paste vào AutoCAD, lưu ý tắt chế độ Osnap (F3) để tránh bắt điểm sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉