Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

Vẽ Polyline từ danh sách tọa độ trong Excel | Draw Polyline in AutoCAD from a list of coordinates | AutoLISP Reviewer

Dựa vào cấu trúc của lệnh PLINE trong AutoCAD, kết hợp với Excel, ta có thể vẽ Polyline từ danh sách tọa độ có sẵn như sau:

Link tải miễn phí:

Dựa vào cấu trúc của lệnh PLINE trong AutoCAD
  • PLINE (Tên lệnh)
  • 10002.8328,10002.2331 (Tọa độ điểm thứ nhất)
  • 10013.1319,10009.1573 (Tọa độ điểm thứ hai)
  • ...
  • 10029.7295,10020.3162  (Tọa độ điểm thứ n)
  • [Enter] (Để thoát lệnh)
Kết hợp với Excel, ta có thể xây dựng một ứng dụng nhỏ vẽ Polyline từ Danh sách tọa độ.

Trước khi paste vào AutoCAD, lưu ý tắt chế độ Osnap (F3) để tránh bắt điểm sai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển bản vẽ scan thành bản vẽ AutoCad | Import scan drawing into drawing | AutoLISP Reviewer

Bản thân AutoCAD cũng có chức năng Import PDF. Tuy nhiên, chức năng Import PDF hoạt động tốt trên một số bản vẽ PDF dạng vector.    Hiện có ...