Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

Cắt nét vẽ thép trong bản vẽ Shopdrawing | Steel trim by boundary and Hole in AutoCAD | AutoLisp Reviewer

 

Ứng dụng thương mại của AutoLISP thật là đơn giản!

 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Copy và Align trong AutoCAD | Free lisp Copy then Align in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

 Lệnh Copy và Align trong cùng một lệnh CA Tải đoạn Lisp sau đây: