Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Tạo đường bao Hatch cùng layer | Generate boundaries from hatches in AutoCAD

Ứng dụng được Sưu tầm bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
   

Thông tin thêm: 👉👉👉

Tác dụng

Có tác dụng tạo đường bao Hatch có cùng layer với Hatch.AutoLISP

1 Thêm tệp tin REHASH.lsp

(Copy nội dung sau)
Code:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:rehash ( / obj sset oldlay)
	(setq oldlay (getvar 'clayer))
	(setq sset (ssget '((0 . "HATCH"))))
	(repeat (setq x (sslength sset))
		(setq OBJ (ssname SSET (setq x (- x 1))))
		(setvar 'clayer (cdr (assoc 8 (entget OBJ))))
		(command "-hatchedit" OBJ "b" "P" "N")
	)
	(setvar 'clayer oldlay)
	(command "regen")
	(princ)
)---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉