Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Lấy ngày build ứng dụng dotNet trong Visual Studio | Get build date in Visual Studio | AutoLISP Reviewer

AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Để lấy Ngày build ứng dụng trong Visual Studio (DOP - Date of publish) có rất nhiều cách:

Sau khi đã tham khảo nhiều nơi, mình thấy cách này khá ổn:

Bước 1: Thêm Event cho Pre-build (Build Events):
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%"
set "YYYY=%dt:~0,4%"
set "MM=%dt:~4,2%"
set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%"
set "Min=%dt:~10,2%"
set "Sec=%dt:~12,2%"
set "prj=$(ProjectName)"
set prj=%prj: =_%
echo using System; namespace %prj% { public static class Build { public static DateTime Date = new DateTime(%YYYY%, %MM%, %DD%, %HH%, %MIN%, %Sec%);}} > "$(ProjectDir)\BuildTimestamp.cs
Bước 2: Chạy lần đầu tiên sẽ sinh ra file BuildTimestamp.csBước 3: Add file vừa tạo vào Project

Bước 4: Sử dụng:
                var DOP = Build.Date;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉