Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Một số màu sắc cơ bản trên AutoCad Palette | AutoCad Color using on Palette | AutoLISP Reviewer


Thông tin thêm: 👉👉👉

Dưới đây là mã màu một số màu sắc hay gặp trên AutoCAD - DarkColors.xaml

ColorPaletteBorder #FF222933:Black Text

Shadow

White Text

Shadow
ColorTitleBackground #FF2E3440:


Black Text

Shadow

White Text

Shadow

ColorBackGround #FF3B4453:Black Text

Shadow

White Text

Shadow

ColorGrey ##FFD9DBDD:Black Text

Shadow

White Text

Shadow


Styles (DarkColors.xaml)

<ResourceDictionary 
                    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
                    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
                    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
                    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
                    mc:Ignorable="d">

    <SolidColorBrush x:Key="ColorPaletteBorder" Color="#FF222933" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorTitleBackground" Color="#FF2E3440" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorBackGround" Color="#FF3B4453" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorGrey" Color="#FFD9DBDD" />
</ResourceDictionary>
Để sử dụng Styles: Chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: Copy nội dung vào 1 tệp tin có đuôi DarkColors.xaml

Trong phần Resources của các UserControl/Window, thêm liên kết đến DarkColors.xaml như sau:
    <Window.Resources>
        <ResourceDictionary>
            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
                <ResourceDictionary Source="/DLL_NAME;component/DarkColors.xaml" />
            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        </ResourceDictionary>
    </Window.Resources>

Cách 2: Copy trực tiếp vào tệp tin .xaml cần sử dụng:    

    <Window.Resources>
        <ResourceDictionary>
            <SolidColorBrush x:Key="ColorPaletteBorder" Color="#FF222933" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorTitleBackground" Color="#FF2E3440" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorBackGround" Color="#FF3B4453" />
            <SolidColorBrush x:Key="ColorGrey" Color="#FFD9DBDD" />
        </ResourceDictionary>
    </Window.Resources>

Class .CS

public static class WPFExtensions
{
        public static SolidColorBrush ColorPaletteBorder = (SolidColorBrush)new BrushConverter().ConvertFrom("#FF222933");
        public static SolidColorBrush ColorTitleBackground = (SolidColorBrush)new BrushConverter().ConvertFrom("#FF2E3440");
        public static SolidColorBrush ColorBackground = (SolidColorBrush)new BrushConverter().ConvertFrom("#FF3B4453");
        public static SolidColorBrush ColorGrey= (SolidColorBrush)new BrushConverter().ConvertFrom("#FFD9DBDD");
}

----------------------------------------------------------------------------------------

Bài tiếp theo: Toàn bộ Dark Icon trong AutoCAD
----------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block in AutoCAD | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉