Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024

Ví dụ đơn giản về DrawJig trong AutoCAD dotNet | DrawJig sample in AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Một Solution ví dụ về DrawJig cho người mới làm quen:
1 Thêm RectangArraySecond.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace QAR
{
  public class RectangArraySecond : DrawJig
  {
    private DBObjectCollection[,] ArrayedEntities;
    private double unitwidth;
    private double unitheight;
    private Point3d basePoint, dragPoint;
    private string arraytype;
    private Matrix3d xform;
    private JigPromptPointOptions moptions;
    private Entity[] entities;

    public Matrix3d Transform
    { get { return xform; } }

    public Matrix3d UCS = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem;

    public RectangArraySecond(IEnumerable<Entity> in_ents, Point3d basePt, JigPromptPointOptions options, string arrayType)
    {
      this.entities = in_ents.ToArray();
      this.basePoint = basePt.TransformBy(Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem);
      this.moptions = options;
      this.arraytype = arrayType;
      this.ArrayedEntities = new DBObjectCollection[2, 2];

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        for (int j = 0; j < 2; j++)
        {
          DBObjectCollection ents = new DBObjectCollection();
          if (!(i == 0 && j == 0)) foreach (Entity e in entities) ents.Add(e.Clone() as Entity);
          ArrayedEntities[i, j] = ents;
        }
      }
    }

    public Matrix3d ArrayMatrix(int row, int col)
    {
      Vector3d vec = new Vector3d(unitwidth * col, unitheight * row, 0);
      Matrix3d mat = Matrix3d.Displacement(vec.TransformBy(UCS));
      return mat;
    }

    protected override bool WorldDraw(Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw draw)
    {
      Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
      WorldGeometry geo = draw.Geometry;
      if (geo != null)
      {
        if (arraytype == "Array")
        {
          for (int i = 0; i < 2; i++)
          {
            for (int j = 0; j < 2; j++)
            {
              if (i == 0 && j == 0) continue;
              geo.PushModelTransform(ArrayMatrix(i, j));
              for (int k = 0; k < ArrayedEntities[i, j].Count; ++k) geo.Draw(ArrayedEntities[i, j][k].Drawable);
              geo.PopModelTransform();
            }
          }
        }
        else if (arraytype == "Rotation")
        {
          geo.PushModelTransform(ArrayMatrix(1, 1));
          for (int k = 0; k < ArrayedEntities[1, 1].Count; ++k) geo.Draw(ArrayedEntities[1, 1][k].Drawable);
          geo.PopModelTransform();
        }
      }
      return true;
    }

    protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)
    {
      PromptPointResult prResult1 = prompts.AcquirePoint(this.moptions);
      if (prResult1.Status != PromptStatus.OK) return SamplerStatus.Cancel;

      dragPoint = prResult1.Value;
      Vector3d v3d = basePoint.TransformBy(UCS.Inverse()).GetVectorTo(dragPoint.TransformBy(UCS.Inverse()));
      if (unitwidth == v3d.X && unitheight == v3d.Y || v3d.Length == 0) return SamplerStatus.NoChange;
      unitwidth = v3d.X;
      unitheight = v3d.Y;
      xform = Matrix3d.Displacement(v3d);
      return SamplerStatus.OK;
    }
  }
}


2 Thêm class RectangArrayThird.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using lhBasic;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace QAR
{
  public class RectangArrayThird : DrawJig
  {
    public Matrix3d UCS = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem;

    private static PICTURE Picture = PICTURE.LogoEN;
    public double unitwidth;
    public double unitheight;
    private Point3d basePoint, dragPoint;
    private Matrix3d xform;
    private string arraytype;
    private JigPromptPointOptions options;
    private List<Entity> entities = new List<Entity>();

    public Matrix3d Transform
    { get { return xform; } }

    public RectangArrayThird(IEnumerable<Entity> input_ents, Point3d basePt, ref Point3d secondPt, JigPromptPointOptions options, string arrayType)
    {
      this.entities = input_ents.Select(x => x.Clone() as Entity).ToList();
      this.basePoint = basePt.TransformBy(Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.CurrentUserCoordinateSystem);
      this.options = options;
      this.arraytype = arrayType;

      Vector3d v3d = basePt.GetVectorTo(secondPt);
      this.unitwidth = v3d.X;
      this.unitheight = v3d.Y;
      oldNumberRow = 0;
      oldNumberCol = 0;

      //ArrayedEntities = new List<DBObjectCollection>();
      //for (int i = 0; i < oldNumberRow * oldNumberCol; ++i)
      //{
      //  DBObjectCollection ents = new DBObjectCollection();
      //  foreach (Entity e in entities)
      //    ents.Add(e.Clone() as Entity);

      //  ArrayedEntities.Add(ents);
      //}
      if (Picture == PICTURE.LogoEN) Picture = PICTURE.Mario;
      else if (Picture == PICTURE.Mario) Picture = PICTURE.Coin;
      else Picture = PICTURE.LogoEN;
    }

    public int NumberRow, NumberCol, oldNumberRow, oldNumberCol;

    public Matrix3d ArrayMatrix(int row, int col)
    {
      Vector3d vec = new Vector3d(unitwidth * col, unitheight * row, 0);
      Matrix3d mat = Matrix3d.Displacement(vec.TransformBy(UCS));
      return mat;
    }

    protected override bool WorldDraw(Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw draw)
    {
      WorldGeometry geo = draw.Geometry;
      if (geo == null) return false;

      if (arraytype == "Array")
      {
        for (int i = 0; i <= NumberRow; i++)
        {
          for (int j = 0; j <= NumberCol; j++)
          {
            if (i == 0 && j == 0) continue;
            geo.PushModelTransform(ArrayMatrix(i, j));

            Autodesk.AutoCAD.Colors.Color col = LOGO_TK_EN.GetColor(Math.Abs(i), Math.Abs(j), Math.Abs(NumberRow), Math.Abs(NumberCol), Picture);
            foreach (Entity e in entities)
            {
              e.Color = col;
              geo.Draw(e.Drawable);
            }
            geo.PopModelTransform();
          }
        }
      }
      else if (arraytype == "Rotation")
      {
        for (int j = Math.Min(NumberCol, 0); j <= Math.Max(NumberCol, 0); j++)
        {
          Autodesk.AutoCAD.Colors.Color col = LOGO_TK_EN.GetColor(1, 1, 1, 1, Picture);
          if (j == 0) continue;
          geo.PushModelTransform(ArrayMatrix(j, j));
          foreach (Entity e in entities)
          {
            e.Color = col;
            geo.Draw(e);
          }
          geo.PopModelTransform();
        }
      }
      return true;
    }

    protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)
    {
      PromptPointResult prResult1 = prompts.AcquirePoint(this.options);
      if (prResult1.Status != PromptStatus.OK) return SamplerStatus.Cancel;

      dragPoint = prResult1.Value;
      Vector3d v3d = basePoint.TransformBy(UCS.Inverse()).GetVectorTo(dragPoint.TransformBy(UCS.Inverse()));
      double a = unitwidth == 0 ? 0 : (int)(v3d.X / unitwidth);
      double b = unitheight == 0 ? 0 : (int)(v3d.Y / unitheight);
      if (a > 1000) a = 1000;
      if (b > 1000) b = 1000;
      if (a < -1000) a = -1000;
      if (b < -1000) b = -1000;
      int newNumberCol = (int)a;
      int newNumberRow = 0;
      if (arraytype == "Array")
        newNumberRow = (int)b;
      else if (arraytype == "Rotation")
        newNumberRow = 0;
      xform = Matrix3d.Displacement(v3d);
      bool forceChange = false;
      if (newNumberCol < 0)
      {
        newNumberCol = Math.Abs(newNumberCol);
        unitwidth = -unitwidth;
        forceChange = true;
      }
      if (newNumberRow < 0)
      {
        newNumberRow = Math.Abs(newNumberRow);
        if (newNumberRow != 0) unitheight = -unitheight;
        forceChange = true;
      }
      if (!forceChange && NumberRow == newNumberRow && NumberCol == newNumberCol) return SamplerStatus.NoChange;

      NumberRow = newNumberRow;
      NumberCol = newNumberCol;
      return SamplerStatus.OK;
    }
  }
}


3 Thêm hoặc chỉnh sửa QARJig.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;

namespace QAR
{
  internal class QARJig
  {
    //Third Point
    public static PromptStatus RectangArrayGetThirdPoint(ObjectIdCollection source, ref Point3d bspt, Point3d sept, string kword, ref string retkword, ref int NumberRow, ref int NumberCol,
      ref double unitWidth, ref double unitHeight)
    {
      Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
      Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
      PromptStatus ps = PromptStatus.None;
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        Entity[] entities = new Entity[source.Count];
        for (int i = 0; i < source.Count; i++) entities[i] = (Entity)tr.GetObject(source[i], OpenMode.ForRead);
        JigPromptPointOptions jppo = new JigPromptPointOptions("\nSpecify third point");
        jppo.BasePoint = bspt.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);
        jppo.UseBasePoint = true;
        if (kword != "")
        {
          jppo.Keywords.Add(kword);
          jppo.AppendKeywordsToMessage = true;
        }
        jppo.Cursor = CursorType.RubberBand;
        jppo.UserInputControls = UserInputControls.Accept3dCoordinates;
        jppo.UserInputControls = UserInputControls.NullResponseAccepted;

        RectangArrayThird jigger = new RectangArrayThird(entities, bspt, ref sept, jppo, "Array");

        PromptResult jigRes = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Drag(jigger);
        ps = jigRes.Status;
        if (jigRes.Status == PromptStatus.OK)
        {
          NumberRow = jigger.NumberRow + 1;
          NumberCol = jigger.NumberCol + 1;
          unitWidth = jigger.unitwidth;
          unitHeight = jigger.unitheight;
          bspt = bspt.TransformBy(jigger.Transform);
        }
        else if (jigRes.Status == PromptStatus.Keyword)
          retkword = jigRes.StringResult;
        tr.Commit();
      }
      return ps;
    }

    //Second Point
    public static PromptStatus RectangArrayGetSecondPoint(ObjectIdCollection source, ref Point3d bspt, string kword, ref string retkword)
    {
      Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
      Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
      PromptStatus ps = PromptStatus.None;
      using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        Entity[] entities = new Entity[source.Count];
        for (int i = 0; i < source.Count; i++) entities[i] = (Entity)tr.GetObject(source[i], OpenMode.ForRead);
        JigPromptPointOptions jppo = new JigPromptPointOptions("\nSpecify second point");
        jppo.BasePoint = bspt.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);
        jppo.UseBasePoint = true;
        if (kword != "")
        {
          jppo.Keywords.Add(kword);
          jppo.AppendKeywordsToMessage = true;
        }
        jppo.Cursor = CursorType.RubberBand;
        jppo.UserInputControls = UserInputControls.Accept3dCoordinates;
        jppo.UserInputControls = UserInputControls.NullResponseAccepted;

        RectangArraySecond jigger = new RectangArraySecond(entities, bspt, jppo, "Array");

        PromptResult jigRes = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Drag(jigger);
        ps = jigRes.Status;
        if (jigRes.Status == PromptStatus.OK)
          bspt = bspt.TransformBy(jigger.Transform);
        else if (jigRes.Status == PromptStatus.Keyword)
          retkword = jigRes.StringResult;
        tr.Commit();
      }
      return ps;
    }
  }
}


4 Thêm hoặc chỉnh sửa MapImage.cs (Không bắt buộc)

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using System;
using System.Linq;

namespace lhBasic
{
  public enum PICTURE
  { Coin, Mario, LogoEN };

  public class LOGO_TK_EN
  {
    private static Random rnd = new Random();

    public static Color GetColor(int x, int y, int colCount, int rowCount, PICTURE pic = PICTURE.LogoEN)
    {
      if ((int)pic >= ImageSizes.Count() - 1) pic = (PICTURE)ImageSizes.Count() - 1;
      int NumberCol = ImageSizes[(int)pic].Width;
      int NumberRow = ImageSizes[(int)pic].Height;
      Color col = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByColor, (short)rnd.Next(1, 11));
      try
      {
        if (rowCount > 5 && colCount > 5)
        {
          double j = (double)y * (double)NumberRow / (double)rowCount;
          double i = (double)NumberCol - (double)x * (double)NumberCol / (double)colCount;
          switch (pic)
          {
            case PICTURE.Coin:
              col = Coin[(int)i, (int)j];
              break;

            case PICTURE.Mario:
              col = Mario[(int)i, (int)j];
              break;

            default:
              col = LogoEn[(int)i, (int)j];
              break;
          }
        }
      }
      catch (Exception ee)
      {
        //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ee.Message + "_" + x * NumberCol / colCount + "_" + x * NumberCol / colCount + "/" + mapBit.GetLength(0) + "_" + mapBit.GetLength(0));
      }

      return col;
    }

    private static ImageSize[] ImageSizes = { new ImageSize(16, 16), new ImageSize(16, 12), new ImageSize(32, 32) };

    private class ImageSize
    {
      public ImageSize(int w, int h)
      {
        this.Height = h;
        this.Width = w;
      }

      public int Height, Width;
    }

    private static Color[,] Random = new Color[,]
    {
    };

    private static Color[,] Coin = new Color[,]
    {
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(5,5,5),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(6,6,6),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(236,217,122),
      Color.FromRgb(240,216,82),
      Color.FromRgb(240,216,82),
      Color.FromRgb(240,216,82),
      Color.FromRgb(236,213,75),
      Color.FromRgb(201,162,69),
      Color.FromRgb(10,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(236,217,122),
      Color.FromRgb(252,240,34),
      Color.FromRgb(255,255,172),
      Color.FromRgb(255,255,212),
      Color.FromRgb(247,239,53),
      Color.FromRgb(245,219,21),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(236,217,122),
      Color.FromRgb(252,240,34),
      Color.FromRgb(255,255,163),
      Color.FromRgb(238,237,84),
      Color.FromRgb(237,219,73),
      Color.FromRgb(14,7,0),
      Color.FromRgb(245,240,50),
      Color.FromRgb(246,216,34),
      Color.FromRgb(204,162,62),
      Color.FromRgb(10,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(238,220,74),
      Color.FromRgb(246,217,29),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(255,255,200),
      Color.FromRgb(241,217,85),
      Color.FromRgb(247,216,30),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(241,241,55),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(5,5,5),
      Color.FromRgb(236,213,75),
      Color.FromRgb(252,244,13),
      Color.FromRgb(242,243,41),
      Color.FromRgb(14,7,0),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(238,237,85),
      Color.FromRgb(239,221,23),
      Color.FromRgb(211,166,23),
      Color.FromRgb(28,5,0),
      Color.FromRgb(255,255,248),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(236,213,75),
      Color.FromRgb(245,219,21),
      Color.FromRgb(243,220,20),
      Color.FromRgb(239,214,60),
      Color.FromRgb(236,213,75),
      Color.FromRgb(242,218,32),
      Color.FromRgb(211,166,23),
      Color.FromRgb(215,159,50),
      Color.FromRgb(19,5,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(8,2,0),
      Color.FromRgb(11,3,0),
      Color.FromRgb(204,163,58),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(213,162,37),
      Color.FromRgb(22,0,0),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,248),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(10,0,0),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(13,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,248),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
    };

    private static Color[,] Mario = new Color[,]
    {
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),},
      {Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),},
      {Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),},
      {Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),
      Color.FromRgb(248,171,0),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(216,0,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),},
      {Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),
      Color.FromRgb(112,104,0),}
    };

    private static Color[,] LogoEn = new Color[,]
    {
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(140,202,248),
      Color.FromRgb(134,200,248),
      Color.FromRgb(122,194,247),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(122,194,247),
      Color.FromRgb(134,200,248),
      Color.FromRgb(140,202,248),
      Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(161,213,249),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(161,213,249),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(157,210,250),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(157,210,250),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(169,216,252),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(64,169,245),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(137,203,248),
      Color.FromRgb(169,216,252),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(135,201,249),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(69,172,245),
      Color.FromRgb(74,174,246),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(79,176,246),
      Color.FromRgb(80,176,246),
      Color.FromRgb(79,176,246),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(74,174,246),
      Color.FromRgb(81,177,246),
      Color.FromRgb(135,201,249),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(157,210,250),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(147,207,249),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(70,172,245),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(83,178,246),
      Color.FromRgb(89,180,246),
      Color.FromRgb(81,174,240),
      Color.FromRgb(63,159,227),
      Color.FromRgb(96,184,247),
      Color.FromRgb(95,183,247),
      Color.FromRgb(92,182,247),
      Color.FromRgb(89,180,246),
      Color.FromRgb(83,178,246),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(92,182,246),
      Color.FromRgb(147,207,249),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(157,210,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(147,207,249),
      Color.FromRgb(64,169,245),
      Color.FromRgb(74,174,246),
      Color.FromRgb(83,178,246),
      Color.FromRgb(91,181,246),
      Color.FromRgb(98,185,247),
      Color.FromRgb(91,178,240),
      Color.FromRgb(37,135,199),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(93,168,219),
      Color.FromRgb(110,190,247),
      Color.FromRgb(108,189,247),
      Color.FromRgb(104,187,247),
      Color.FromRgb(98,185,247),
      Color.FromRgb(91,181,246),
      Color.FromRgb(83,178,246),
      Color.FromRgb(74,174,246),
      Color.FromRgb(147,207,249),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(55,162,238),
      Color.FromRgb(32,141,217),
      Color.FromRgb(55,148,210),
      Color.FromRgb(24,134,209),
      Color.FromRgb(28,135,210),
      Color.FromRgb(32,138,210),
      Color.FromRgb(41,143,213),
      Color.FromRgb(59,155,221),
      Color.FromRgb(75,164,228),
      Color.FromRgb(67,159,222),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(64,150,208),
      Color.FromRgb(126,197,248),
      Color.FromRgb(82,167,228),
      Color.FromRgb(67,159,222),
      Color.FromRgb(64,156,222),
      Color.FromRgb(58,155,221),
      Color.FromRgb(63,160,227),
      Color.FromRgb(86,179,246),
      Color.FromRgb(66,166,239),
      Color.FromRgb(83,165,222),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(62,156,222),
      Color.FromRgb(104,178,227),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(157,210,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(23,134,209),
      Color.FromRgb(87,162,212),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(19,125,195),
      Color.FromRgb(122,181,221),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(51,144,206),
      Color.FromRgb(98,185,247),
      Color.FromRgb(19,127,200),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(44,141,206),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(109,185,239),
      Color.FromRgb(9,120,196),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(51,141,201),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(36,133,198),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(34,132,197),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(34,136,204),
      Color.FromRgb(108,189,247),
      Color.FromRgb(22,129,202),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(8,120,196),
      Color.FromRgb(87,171,230),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(25,133,207),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(6,117,191),
      Color.FromRgb(28,135,210),
      Color.FromRgb(40,145,218),
      Color.FromRgb(29,135,207),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(46,143,208),
      Color.FromRgb(57,149,211),
      Color.FromRgb(68,156,214),
      Color.FromRgb(15,123,194),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(51,141,201),
      Color.FromRgb(32,132,200),
      Color.FromRgb(41,138,203),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(73,161,222),
      Color.FromRgb(118,194,248),
      Color.FromRgb(29,134,204),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(39,135,200),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(177,219,251)},
      {Color.FromRgb(103,178,230),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(9,120,196),
      Color.FromRgb(94,177,233),
      Color.FromRgb(69,172,245),
      Color.FromRgb(84,178,246),
      Color.FromRgb(37,140,210),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(39,135,200),
      Color.FromRgb(153,209,250),
      Color.FromRgb(165,215,250),
      Color.FromRgb(98,172,223),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(40,137,202),
      Color.FromRgb(189,226,252),
      Color.FromRgb(68,154,211),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(73,154,208),
      Color.FromRgb(123,192,241),
      Color.FromRgb(17,125,196),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(12,123,197),
      Color.FromRgb(96,177,233),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(149,206,249)},
      {Color.FromRgb(45,143,210),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(32,141,217),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(74,174,246),
      Color.FromRgb(89,181,246),
      Color.FromRgb(19,127,199),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(32,133,201),
      Color.FromRgb(162,214,250),
      Color.FromRgb(175,219,251),
      Color.FromRgb(70,155,211),
      Color.FromRgb(136,189,224),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(48,141,203),
      Color.FromRgb(205,232,252),
      Color.FromRgb(37,135,200),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(12,120,193),
      Color.FromRgb(40,135,200),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(14,123,196),
      Color.FromRgb(78,172,239),
      Color.FromRgb(131,199,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(122,194,247)},
      {Color.FromRgb(46,142,208),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(62,160,229),
      Color.FromRgb(99,185,247),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(93,182,247),
      Color.FromRgb(34,132,197),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(64,153,214),
      Color.FromRgb(169,217,251),
      Color.FromRgb(184,223,251),
      Color.FromRgb(131,189,230),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(35,132,197),
      Color.FromRgb(219,239,253),
      Color.FromRgb(34,132,197),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(34,132,197),
      Color.FromRgb(34,136,204),
      Color.FromRgb(108,189,247),
      Color.FromRgb(93,182,247),
      Color.FromRgb(111,190,248),
      Color.FromRgb(87,180,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(131,200,249)},
      {Color.FromRgb(46,146,213),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(40,139,206),
      Color.FromRgb(64,169,245),
      Color.FromRgb(80,176,246),
      Color.FromRgb(63,160,227),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(89,168,222),
      Color.FromRgb(174,219,251),
      Color.FromRgb(189,226,252),
      Color.FromRgb(205,232,252),
      Color.FromRgb(75,156,210),
      Color.FromRgb(39,136,199),
      Color.FromRgb(144,195,228),
      Color.FromRgb(130,187,225),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(60,152,213),
      Color.FromRgb(127,198,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(95,184,247),
      Color.FromRgb(80,176,246),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(111,191,248)},
      {Color.FromRgb(73,164,228),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(55,145,204),
      Color.FromRgb(65,170,245),
      Color.FromRgb(80,177,246),
      Color.FromRgb(40,143,213),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(68,151,206),
      Color.FromRgb(159,212,250),
      Color.FromRgb(176,220,251),
      Color.FromRgb(192,227,252),
      Color.FromRgb(208,234,253),
      Color.FromRgb(223,241,253),
      Color.FromRgb(239,248,254),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(89,163,213),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(136,189,224),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(61,150,211),
      Color.FromRgb(128,198,248),
      Color.FromRgb(112,191,248),
      Color.FromRgb(96,184,247),
      Color.FromRgb(80,177,246),
      Color.FromRgb(112,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(111,191,248)},
      {Color.FromRgb(128,198,248),
      Color.FromRgb(26,136,212),
      Color.FromRgb(6,118,193),
      Color.FromRgb(40,144,215),
      Color.FromRgb(100,185,247),
      Color.FromRgb(80,176,246),
      Color.FromRgb(22,129,201),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(26,130,199),
      Color.FromRgb(159,212,250),
      Color.FromRgb(174,219,251),
      Color.FromRgb(189,226,252),
      Color.FromRgb(205,232,252),
      Color.FromRgb(220,239,253),
      Color.FromRgb(233,245,254),
      Color.FromRgb(239,248,254),
      Color.FromRgb(43,138,200),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(122,181,221),
      Color.FromRgb(127,198,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(95,184,247),
      Color.FromRgb(113,191,248),
      Color.FromRgb(87,180,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(131,200,249)},
      {Color.FromRgb(122,194,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(37,135,199),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(52,147,210),
      Color.FromRgb(155,210,250),
      Color.FromRgb(170,217,251),
      Color.FromRgb(184,223,251),
      Color.FromRgb(198,229,252),
      Color.FromRgb(211,235,253),
      Color.FromRgb(220,239,253),
      Color.FromRgb(223,241,253),
      Color.FromRgb(34,132,197),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(39,136,201),
      Color.FromRgb(85,160,210),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(64,156,219),
      Color.FromRgb(108,189,247),
      Color.FromRgb(93,182,247),
      Color.FromRgb(133,200,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(122,194,247)},
      {Color.FromRgb(149,206,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(135,201,249),
      Color.FromRgb(49,154,226),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(76,162,222),
      Color.FromRgb(149,207,249),
      Color.FromRgb(162,214,250),
      Color.FromRgb(176,220,251),
      Color.FromRgb(188,225,252),
      Color.FromRgb(198,229,252),
      Color.FromRgb(205,233,252),
      Color.FromRgb(107,175,222),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(102,170,215),
      Color.FromRgb(116,184,229),
      Color.FromRgb(22,127,196),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(48,143,207),
      Color.FromRgb(104,188,247),
      Color.FromRgb(89,181,246),
      Color.FromRgb(129,198,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(149,206,249)},
      {Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(29,138,212),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(68,151,206),
      Color.FromRgb(127,198,248),
      Color.FromRgb(141,204,249),
      Color.FromRgb(153,209,250),
      Color.FromRgb(165,215,250),
      Color.FromRgb(176,220,251),
      Color.FromRgb(184,223,251),
      Color.FromRgb(189,226,252),
      Color.FromRgb(63,150,209),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(40,135,200),
      Color.FromRgb(165,215,250),
      Color.FromRgb(64,153,214),
      Color.FromRgb(136,189,224),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(105,172,217),
      Color.FromRgb(98,185,247),
      Color.FromRgb(84,178,246),
      Color.FromRgb(125,197,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(177,219,251)},
      {Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(50,154,226),
      Color.FromRgb(125,183,222),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(30,132,200),
      Color.FromRgb(119,194,248),
      Color.FromRgb(87,171,229),
      Color.FromRgb(143,205,249),
      Color.FromRgb(153,209,250),
      Color.FromRgb(162,214,250),
      Color.FromRgb(170,217,251),
      Color.FromRgb(153,206,243),
      Color.FromRgb(123,181,221),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(30,132,199),
      Color.FromRgb(153,209,250),
      Color.FromRgb(109,183,234),
      Color.FromRgb(68,151,206),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(52,152,220),
      Color.FromRgb(143,205,249),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(157,210,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(43,140,205),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(153,198,228),
      Color.FromRgb(87,171,229),
      Color.FromRgb(141,204,249),
      Color.FromRgb(149,207,249),
      Color.FromRgb(84,163,217),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(138,190,225),
      Color.FromRgb(101,179,234),
      Color.FromRgb(16,124,196),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(26,132,204),
      Color.FromRgb(125,197,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(157,210,249),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(5,117,190),
      Color.FromRgb(91,175,233),
      Color.FromRgb(127,198,248),
      Color.FromRgb(135,201,249),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(91,175,233),
      Color.FromRgb(51,149,216),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(123,182,221),
      Color.FromRgb(55,162,238),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(47,147,213),
      Color.FromRgb(25,128,196),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(35,144,220),
      Color.FromRgb(42,147,220),
      Color.FromRgb(83,165,222),
      Color.FromRgb(43,147,220),
      Color.FromRgb(48,150,220),
      Color.FromRgb(73,167,233),
      Color.FromRgb(105,188,247),
      Color.FromRgb(113,192,248),
      Color.FromRgb(119,194,248),
      Color.FromRgb(58,152,216),
      Color.FromRgb(47,144,210),
      Color.FromRgb(73,161,222),
      Color.FromRgb(71,161,222),
      Color.FromRgb(70,159,222),
      Color.FromRgb(67,159,222),
      Color.FromRgb(75,165,228),
      Color.FromRgb(105,188,247),
      Color.FromRgb(84,176,240),
      Color.FromRgb(8,119,194),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(32,136,206),
      Color.FromRgb(55,162,238),
      Color.FromRgb(35,141,215),
      Color.FromRgb(119,179,219),
      Color.FromRgb(221,236,246),
      Color.FromRgb(0,112,187)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(144,205,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(148,207,249),
      Color.FromRgb(85,179,247),
      Color.FromRgb(83,178,246),
      Color.FromRgb(92,182,246),
      Color.FromRgb(99,185,247),
      Color.FromRgb(104,188,247),
      Color.FromRgb(109,190,247),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(112,191,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(109,190,247),
      Color.FromRgb(104,188,247),
      Color.FromRgb(98,185,247),
      Color.FromRgb(92,182,246),
      Color.FromRgb(94,183,247),
      Color.FromRgb(100,176,229),
      Color.FromRgb(53,144,204),
      Color.FromRgb(238,246,251),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(39,136,201),
      Color.FromRgb(23,126,193),
      Color.FromRgb(204,227,242),
      Color.FromRgb(170,208,233),
      Color.FromRgb(0,112,188)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(169,216,252),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(135,201,249),
      Color.FromRgb(128,198,248),
      Color.FromRgb(77,175,246),
      Color.FromRgb(84,178,246),
      Color.FromRgb(89,181,246),
      Color.FromRgb(93,182,247),
      Color.FromRgb(95,184,247),
      Color.FromRgb(96,184,247),
      Color.FromRgb(95,184,247),
      Color.FromRgb(93,182,247),
      Color.FromRgb(89,181,246),
      Color.FromRgb(84,178,246),
      Color.FromRgb(132,200,249),
      Color.FromRgb(137,202,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(45,152,228),
      Color.FromRgb(37,135,200),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(255,255,255),
      Color.FromRgb(187,217,237),
      Color.FromRgb(20,124,193),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(169,216,252),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(123,196,248),
      Color.FromRgb(127,197,248),
      Color.FromRgb(131,199,249),
      Color.FromRgb(99,185,247),
      Color.FromRgb(80,176,246),
      Color.FromRgb(80,177,246),
      Color.FromRgb(102,186,247),
      Color.FromRgb(133,200,249),
      Color.FromRgb(129,199,249),
      Color.FromRgb(125,197,248),
      Color.FromRgb(75,174,246),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(41,150,225),
      Color.FromRgb(46,144,211),
      Color.FromRgb(12,119,192),
      Color.FromRgb(0,113,188),
      Color.FromRgb(0,113,187),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(169,216,252),
      Color.FromRgb(144,205,249),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(99,185,247),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(112,191,248),
      Color.FromRgb(99,185,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(157,210,250),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(161,213,249),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(168,215,250),
      Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(157,210,249),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(63,169,245),
      Color.FromRgb(124,196,247),
      Color.FromRgb(157,210,249),
      Color.FromRgb(165,216,250),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)},
      {Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(149,206,249),
      Color.FromRgb(122,194,247),
      Color.FromRgb(128,198,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(111,191,248),
      Color.FromRgb(128,198,248),
      Color.FromRgb(122,194,247),
      Color.FromRgb(149,206,249),
      Color.FromRgb(177,219,251),
      Color.FromRgb(164,213,246),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0),
      Color.FromRgb(0,0,0)}
    };
  }
}


5 Thêm hoặc chỉnh sửa myCommands.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
// (C) Copyright 2024 by
//
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using QAR;

// This line is not mandatory, but improves loading performances
[assembly: CommandClass(typeof(Simple_DrawJig_by_AJS.MyCommands))]

namespace Simple_DrawJig_by_AJS
{
  public partial class MyCommands
  {
    [CommandMethod("Mario", CommandFlags.Modal)]
    public void MyCommand()
    {
      Editor ed = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
      PromptSelectionOptions pso = new PromptSelectionOptions();
      pso.RejectObjectsOnLockedLayers = true;
      PromptSelectionResult result = ed.GetSelection(pso);
      if (result.Status != PromptStatus.OK) return;

      ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(result.Value.GetObjectIds());
      PromptPointOptions ppo = new PromptPointOptions("\nSpecify base point");
      PromptPointResult ppr = ed.GetPoint(ppo);
      if (ppr.Status != PromptStatus.OK) return;

      Point3d bspt = ppr.Value;

      //Second point
      Point3d input_bspt = bspt;

      string retkword = "";
      PromptStatus ps = QARJig.RectangArrayGetSecondPoint(ids, ref input_bspt, "", ref retkword);
      if (ps != PromptStatus.OK || bspt.DistanceTo(input_bspt) < 0.0000001) return;

      Point3d pt = input_bspt;

      //Third point
      Point3d sept = input_bspt;
      input_bspt = bspt;

      int NumberRow = 1;
      int NumberCol = 1;
      double unitWidth = pt.X - bspt.X;
      double unitHeight = pt.Y - bspt.Y;
      ps = QARJig.RectangArrayGetThirdPoint(ids, ref input_bspt, sept, "", ref retkword, ref NumberRow, ref NumberCol, ref unitWidth, ref unitHeight);

      ed.WriteMessage("\nwww.lisp.vn");
    }
  }
}Link tải Solution
---------------------------------------------------------------------------------------------

Cộng đồng AutoCAD dotNet

Tham gia cộng đồng AutoCAD dotNet trên Zalo để chia sẻ nhiều hơn


Link tham gia http://dnz.lisp.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉