Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

Liệt kê tất cả plotstyle stb ctb trong AutoCAD | List all available plotstyle stb ctb in AutoCAD | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
    

Thông tin thêm: 👉👉👉

1 Thêm class PlotsettingsHelperExts.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace DWG_to_PDF_Compared
{
  internal static class PlotsettingsHelperExts
  {
    public static List<string> GetPlotstyles()
    {
      try
      {
        var dvs = new List<string>(PlotConfigManager.ColorDependentPlotStyles.OfType<string>().Union(PlotConfigManager.NamedPlotStyles.OfType<string>()));

        dynamic comAcad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication;
        string[] stylePaths = comAcad.Preferences.Files.PrinterStyleSheetPath.Split(';');
        var theList = "";
        //if there are multiple paths, will need to loop through those as well
        foreach (var fileName in Directory.GetFiles(stylePaths[0]))
        {
          if (fileName.EndsWith("tb"))
          {
            theList += theList == "" ? fileName : "\n" + fileName;
            if (!dvs.Contains(fileName)) dvs.Add(fileName);
          }
        }
        return dvs;
      }
      catch
      { }
      return new List<string>();
    }
  }
}


2 Thêm MyCommands.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;

namespace DWG_to_PDF_Compared
{
  public partial class MyCommands
  {
    [CommandMethod("ListAllAvailablePlotstyles", CommandFlags.Session)]
    public static void cmd_List_All_Available_Plotstyles()
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      if (doc == null) return;

      Editor ed = doc.Editor;

      var pst = PlotsettingsHelperExts.GetPlotstyles();

      foreach (var ps in pst)
      {
        ed.WriteMessage("\n" + ps);
      }
    }
  }
}


---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉