Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

Lấy thông tin đối tượng Entity nhanh | Directly ObjectId Clone | AutoCAD dotnet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
   

Thông tin thêm: 👉👉👉
Khi Có ObjectId mà cần Truy suất nhanh thông tin đối tượng thì làm ntn?


1 Thêm MyCommands.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
    internal class MyCommands
  {
    [CommandMethod("CloneEntity")]
    public void cmdd_CloneEntity()
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      if (doc == null) return;

      Editor ed = doc.Editor;

      var sf = new SelectionFilter(new TypedValue[] { new TypedValue(0, "*TEXT") });
      var psr = ed.GetSelection(sf);
      if (psr.Status != PromptStatus.OK) return;

      var id0 = psr.Value.GetObjectIds().FirstOrDefault();

      var txt0 = id0.Clone<Entity>();
      if (txt0.Bounds.HasValue)
      {
        var p0 = txt0.Bounds.Value.MinPoint + 0.5 * txt0.Bounds.Value.MinPoint.GetVectorTo(txt0.Bounds.Value.MaxPoint);

        ed.WriteMessage("\n" + p0);
      }
    }
  }


2 Thêm class ObjectIdCloneExtensions.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
  internal static class ObjectIdCloneExtensions
  {
    public static T Clone<T>(this ObjectId id) where T : Entity
    {
      T d = null;
      using (Transaction tr = id.Database.TransactionManager.StartTransaction())
      {
        DBObject db = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
        d = db.Clone() as T;
        tr.Commit();
      }
      return d;
    }
  }---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dataextraction trong AutoCAD là một cực hình | BIF xuất thông tin block trong AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉