Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

Kiểm tra bản quyền ứng dụng Plugin trên AutoDesk Store | Publish a plugins to the AutoDesk Store

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

ID Ứng dụng

Sau khi đã xuất bản ứng dụng lên Store, mỗi ứng dụng sẽ được cấp 1 mã số ID. Mã số ID này là cơ sở đầu tiên để kiểm tra bản quyền trên AutoDesk StoreKhởi tạo Project mới trong VS

Để sử dụng, hãy tạo mới 1 Solution và 1 Project mới có tên CheckEntitlement_by_AJSThêm code c#1 Thêm class EntitlementResult.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
namespace Check_Entitlement_by_AJS
{
  public class EntitlementResult
  {
    public string UserId { get; set; }
    public string AppId { get; set; }
    public bool IsValid { get; set; }
    public string Message { get; set; }
    //Example by www.lisp.vn
  }
}2a Thêm class AJS_Lics.cs

(Copy nội dung sau - Lưu ý thay đổi _appID = "4688092142369552289")
Code:
using RestSharp;
using System;
using System.Windows;

namespace Check_Entitlement_by_AJS
{
  internal static class AJS_Lics
  {
    //Install-Package RestSharp -Version 105.2.3
    //Example by www.lisp.vn
    private static String _appID = "4688092142369552289";
    private static bool mCheckOnline;

    public static bool CheckOnline(bool msg = true)
    {
      if (mCheckOnline) return true;
      String _userID = "";
      try
      {
        _userID = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("ONLINEUSERID") as String;
      }
      catch
      {
        if (msg)
          MessageBox.Show("Work on AutoCAD > 2014 Only");
        return false;
      }

      if (_userID.Equals(""))
      {
        if (msg)
          MessageBox.Show("Please log-in to Autodesk 360");
        return false;
      }

      try
      {
        //check for online entitlement
        RestClient client = new RestClient("https://apps.autodesk.com");
        RestRequest req = new RestRequest("webservices/checkentitlement");
        req.Method = Method.GET;
        req.AddParameter("userid", _userID);
        req.AddParameter("appid", _appID);
        System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += (sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true;
        IRestResponse<EntitlementResult> resp = client.Execute<EntitlementResult>(req);

        mCheckOnline = resp.Data != null && resp.Data.IsValid;
      }
      catch
      {
        if (msg)
          MessageBox.Show("Cannot connect to the https://apps.autodesk.com");
      }

      if (mCheckOnline != true && msg)
        MessageBox.Show("You are not entitled to use this plug-in!");

      //Example by www.lisp.vn
      return mCheckOnline;
    }
  }
}


2b Thêm thử viện RestSharp 105.2.3

(Copy nội dung sau và chạy trong Package Manager Console)
Code:
Install-Package RestSharp -Version 105.2.3
3 Thêm hoặc chỉnh sửa myCommands.cs

(Copy nội dung sau)
Code:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;

// This line is not mandatory, but improves loading performances
[assembly: CommandClass(typeof(Check_Entitlement_by_AJS.MyCommands))]

namespace Check_Entitlement_by_AJS
{
  // This class is instantiated by AutoCAD for each document when
  // a command is called by the user the first time in the context
  // of a given document. In other words, non static data in this class
  // is implicitly per-document!
  public class MyCommands
  {
    [CommandMethod("CheckEntitlement", CommandFlags.Modal)]
    public void MyCommand_CheckEntitlement()
    {
      Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
      if (doc == null) return;
      Editor ed = doc.Editor;

      var HasEntitlement = AJS_Lics.CheckOnline(true);
      if (!HasEntitlement)
      {
        ed.WriteMessage("You are not entitled to use this plug-in!");
        return;
      }

      ed.WriteMessage("You are entitled to use this plug-in! Continue");
      // Put your command code here
      // Put your command code here
      // Put your command code here

      //
      //Example by www.lisp.vn
    }
  }
}

Build và chạy trong AutoCAD

Dùng lệnh Netload để tải tệp tin Check_Entitlement_by_AJS.dll vừa build.

Chạy lệnh CheckEntitlement

 • Khi chưa Log-in vào AutoCAD A360

 • Khi đã Log-in nhưng chưa có bản quyền


Lưu ý quan trọng

Để kiểm tra bản quyền Online, bắt buộc người dùng phải đáp ứng các yêu cầu:
 • Có tài khoản AutoDesk Store
 • Tải và đăng ký bản quyền bằng cùng tài khoản.
 • AutoCAD sử dụng có thể kết nối mạng
 • Đăng nhập vào AutoCad A360 trên máy sử dụng
Nếu không, việc kiểm tra bản quyền sẽ thất bại!Tham khảo GitHub

Các bạn có thể tải Solution từ: https://github.com/AutoLISP-Just-Simple/Check_Entitlement_by_AJS

Solution hỗ trợ cả c# và vbNet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyển đổi Text tiếng Trung Nhật Hàn | Convert text string from Japanese Korean Chinese | AutoCAD dotNet

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản      Thông tin thêm: 👉👉👉