Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

Hàm AutoLisp tắt và bật OSNAP bằng OSMODE | AutoLISP Reviewer

Thay vì gán OSMODE=0, hãy dùng cách gán OSMODE thân thiện hơn bạn nhé!
Thông tin thêm: 👉👉👉

1 Tắt "Osnap"

Tắt Osnap:
(defun NoneOS ()
	(setq osnapmode (getvar "OSMODE"))
	(if (and (/= osnapMode ) (< osnapMode 15360)) (setvar "OSMODE" (+ osnapMode 16384)))
)

Khi gán OSMODE=0, tất cả các Tick đều bị loại bỏ


2 Bật "Osnap"

Bật Osnap:
(defun ActiveOS ()
	(setq osnapmode (getvar "OSMODE"))
	(if (> osnapMode 15360) (setvar "OSMODE" (- osnapMode 16384)))
)

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lời khuyên nhập môn | Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet | Học c# cho autocad từ đâu | AutoLisp Reviewer

Sử dụng ngôn ngữ gì? Bắt đầu học lập trình AutoCAD dotnet như thế nào?     Thông tin thêm: 👉👉👉